Топлогенератори с горивен процес

При сушенето на материали директно с димни газове разходът на гориво е по-малък, намалява се и разходът на метали, но този метод е приложим само при сушене на термоустойчиви материали, или незапалими през І период на сушене много влажни материали, и/или материали, които не изискват чистота и безвредност и могат да бъдат в контакт с канцерогенните съставки на димните газове. Такива са например влажните твърди дървесни горива (дървесен чипс, суровина за дървесни пелети, въглища и др.п.)

Сушилните, които се използват най-често с директно използване на димни газове, са барабанните. Използват се често и тези с кипящ слой.

Пещните устройства, които се използват директно за сушилни процеси, имат различия спрямо пещите на парните и водогрейните котли. Например, в тях няма отнемане на топлина в самата пещ (няма нито радиационни, нито конвективни нагревни повърхности). Те трябва да осигуряват минимални количества увлечени горящи частици или пепел; при твърди горива е почти 100% наложително да има очистващи устройства/ искроуловители.

За захранването на различни сушилни, пещи и специални нагревателни съоръжения „Бенеко” предлага топлогенератори или огневи камери с мощност от 100 до 5000 kW. В случаите, когато се изгаря твърдо гориво и в горещите газове се съдържат искри и др. горящи частици, а те са предназначени за директно използване при контакт със запалим материал (например сушене на дървесни частици в барабанна сушилня – фиг.1), към топлогенератора се прибавя и надежден искроуловител или искрогасител от лабиринтен или циклонен тип.


Запитване за оферта


Топлогенератор в близък план.