Близък план на част от бяло-синя линия за производство на дървесни пелети инсталирана в голямо помещение.

Технически и технологични предимства на линиите за пелети “Бенеко”

Главните предимства на линиите за пелети “Бенеко” от техническа и технологична гледна точка са следните:

1. Най-високопрофесионална сушилна и котелна техника, собствена разработка и собствено производство, за която фирмата е сертифицирана по ISO 9001.2008

2. Всички собствени производства се изработват въз основа на утвърдени технически досиета и са покрити с най-високите гаранционни условия, предлагани за тези видове съоръжения.

3. Ползване на натрупания опит от изработването и/или доставянето и пускането в действие на оборудване за 7 вече пуснати в действие и работещи линии за пелети, в това число най-голямата подготвителна линия у нас (6 тона/час изсушен и готов за пелетиране продукт, приготвен от трупна широколистна и иглолистна дървесина).

4. Най-подходящата технологична схема, проектирана според индивидуалните особености на суровината, желаната продукция, транспорта, цеховото пространство и т.н., придържане към най-голяма простота на технологичните процеси, респ. най-високата надеждност на функционирането на линията в експлоатация и ниска цена.

5. Възможност за изготвяне както на технологичен, така и на цялостен проект, съобразен много точно както с обекта, така и с предлаганото от “Бенеко ВБ” оборудване, с всички части – Технологична, АС, Ел, ОВ, ВиК, ВП, ПБ, ПУСО и т.н., съобръзени с нормативната база у нас, от правоспособни специалисти с “Пълна проектантантска правоспособност”, регистриран в КИИП.

Близък план на част от бяло-синя линия за производство на дървесни пелети инсталирана в голямо помещение.