Близък план на част от линия за дървесни пелети инсталирана в помещение.

Линии за дървесни пелети

Дървесни пелети

Нетрансформираната биомаса заема голям транспортен обем, а също така създава трудности при складиране и дозиране, респ. при изгаряне. В сурово състояние тя е с високо съдържание на вода, което намалява значително топлотворната й способност. Ето защо от средата на миналия век се прилагат технологии за подобряване свойствата на биогоривата чрез уплътняване на раздробена биомаса. Високоплътните биогенни горива са известни под наименованието биопелети и биобрикети, често се употребяват и термините пелети и брикети.

Био-пелетите имат цилиндрична форма с диаметър 6-10 мм и дължина 10-30 мм. Това, освен че позволява снижаване на разходите за транспорт, но също така способствува за пълното автоматизиране на горивния процес, независимо дали се отнася за еднофамилни къщи или за крупни топло- и електроцентрали. По тези причини се забелязва значителен ръст в производството на био-пелети през последното десетилетие в различните страни-членки на Европейския Съюз.

Основни възли

От 2010 година БЕНЕКО доставя, монтира и пуска в действие както комплектни линии (инсталации), така и отделни машини или възли за пелетиране на дървесни частици, дървесни отпадъци, слама и селскоктопански отпадъци и др. с производителност от 50 кг/час до няколко тона на час.

Приемен възел с дробилка за грубо смилане. Доставя се, ако в състава на началната суровина влизат стъбла, едри дървесни отпадъци, клони, изрезки и др. Включва приемна маса, лента, дробилка и др. В някои случаи дробенето е двустепенно, до по-ситен размер.

Приемно сито с бункер и дозатор.Ситото отделя едрите трески, парчета кора и пр. Най-често се използва, когато за суровина се използват ситни дървесни отпадъци (трици, стърготини). Доставят се също метало- и каменоотделители. При чиста дървесина се използват и само бункери-дозатори, два вида в зависимост от мощността на линията.

Котелна инсталация (топлогенератор).В основния вариант се използва най-евтиното гориво – отпадъчна биомаса, която автоматично се зарежда в разходен бункер и се подава в котела също напълно автоматизирано.

Предсушилна и сушилна камери.Най-често те са от типа флуидизационни сушилни (материалът се суши в състояние на движение и размесване). Схемата и конструкцията осигуряват много интензивен процес и висока производителност. Желаната крайна влажност на материала се осигурява автоматично.

При начална суровина плътна дървесина, респективно дървесен чипс, "Бенеко" предлага конвейрни сушилни, които са с голяма производителност при по-едър материал и много висока пожарна безопасност.

За по-неотговорни производства фирмата предлага и класическите триходови барабанни сушилни работещи директно с димни газове.

Чукови мелници.Осигуряват подходящия краен размер на частиците.

Силози с бъркалка.Служат за временно складиране на сухите частици в буферен обем преди пелетизиращата част.

Пелетизиращи преси.Предлаганите преси са както вносни, така и български, според изискванията на потребителя. В някои от комплектите са включени също дозиране, досмилане, обезпрашаване на пелетите и частично охлаждане.

Ел.табла с контролни прибори и автоматика.Част от тях се доставят с пелетиращите преси, останалите са производство на БЕНЕКО. Важен елемент е контролерът за управление на влажността на изходящата от сушилните суровина, който също е разработен от БЕНЕКО.

Бункери за охлаждане, тегловни дозатори и опаковъчни машини.В бункерите става окончателно охлаждане на пелетите. Осигурява се прецизно дозиране на пелетите в опаковки по зададена стойност. Опаковъчната машина осъществява термично залепване на опаковките. Вариантите са два, според степента на автоматизация във възела.Галерия


Запитване за оферта


Близък план на част от линия за дървесни пелети инсталирана в помещение.